วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ประเพณีไทย

           ประเพณีไทย อันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา
และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ทั่วแผ่นดินไทย เช่น
    ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร           
               ภาคกลาง ประเพณีทำขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
    ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ต้น นอกจากนี้
      ประเพณีและอารยธรรมไทยยังนำมาซึ่งการท่องเทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่น นับเป็นมรดกอันลำค่าที่เรา
คนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป
ประเพณีไทยมีหลายหลาก เช่น

ประเพณีไหลเรือไฟ

แหล่งที่มารูปภาพ: student.nu.ac.th

ประเพณีแข่งวิ่งควาย

แหลงที่มารูปภาพ: www.pattayadailynews.com 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา


แหลงที่มารูปภาพ: traditionalthailand.blogspot.com

ประเพณีลอยกระทงสาย

แหลงที่มารูปภาพ: www.baanjomyut.com 

ประเพณีแข่งเรือยาว

แหลงที่มารูปภาพ: thai.tourismthailand.org

ประเพณีบุญบั้งไฟ


แหลงที่มารูปภาพwww.thaigoodview.com วิดีโอจาก: www.youtube.com


อ้างอิงข้อมูลจาก: http://blog.eduzones.com
เรียบเรียงใหม่โดย:http://thailandtradition12.blogspot.com